Leuk dat je op mijn site bent en iets over mij wilt weten.

Ik ben Marian Severin.
Ik werk in de lucht en woon in Barendrecht.
Ik vind het heerlijk om geboortemandala’s te schilderen. Ik ben daar in september 2001 mee begonnen en met deze website in februari 2002.
Ik heb mijn hele leven al geschilderd en allerlei technieken uitgeprobeerd, maar sinds mandala’s op mijn pad kwamen is dit een verslaving geworden die niet meer uit mijn leven weg te denken valt.

In 2001, toen ik van een goede vriendin voor mijn 40ste verjaardag een mandala kreeg, begon het allemaal.  Deze was getekend door Beika Kruid, die werkelijk schitterende mandala’s maakt. Ik was meteen enthousiast en wilde dit ook eens gaan proberen. Bij mijn bezoek aan Beika heb ik 2 cursus boekjes gekocht en ben diezelfde week nog aan de slag gegaan. 
Ik ben ervan overtuigd dat het krijgen van een mandala al iets positiefs teweeg brengt en voor mij was dit de aanzet om ze zelf te maken. Dit opende een weg vol nieuwe (positieve) ervaringen en contacten.
Ik schafte goed papier aan, een passer etc. en begon… Al snel voelde ik dat ik iets anders wilde . Ik had nog een aantal doeken staan en ben begonnen met het schilderen van mandala’s op doek. Later ben ik toch ook weer mandala’s met potlood en inkt gaan maken.  Ik ben blij dat ik mijn eigen stijl hierin heb gevonden.

Geboorte mandala’s maken is een boeiend proces. Ik begin vanuit het midden en gaandeweg ontstaat er iets onder je handen, dat soms zichzelf schept. Het resultaat is een mandala die, tot nu toe, steeds perfect bij die persoon past.
Omdat bij geboortemandala’s je gebonden bent aan cijfers en de daarbij behorende kleuren ben je niet helemaal vrij in je keuze. Hierdoor ontstaan dan combinaties van kleuren en vormen die je normaal niet zou kiezen. Het leuke hiervan is dat de resultaten juist heel verfrissend zijn! Nooit gedacht dat ik een beperking als vrijheid zou kunnen ervaren.
In mijn mandala’s probeer ik minstens 1 dier en 1 bloem of plant te verwerken, zo zijn mijn mandala’s verbonden met de natuur en gaat er iets leven in de mandala. Bij het kiezen van een dier laat ik me leiden door mijn intuïtie, die ik probeer aan te spreken  in het gehele creatieve  proces.  Vaak verzin ik de dingen zelf, maar laat me ook wel eens inspireren. Voor bepaalde voorstellingen heb ik een voorbeeld nodig om dit na te schilderen, bv. een foto van een kikker of een plaatje van een bloem (of in het seizoen, ze uit de tuin halen). Iedere mandala is uniek zoals ieder mens dat ook is.  Ik noem ze ook wel eens de blauwdruk van iemands ziel.
Als de mandala klaar is maak ik er een beschrijving bij gebaseerd op numerologie en de uitleg van de gebruikte symbolen.
Dan gaat de mandala naar de bezitter/ster van de specifieke getallen in de hoop (en verwachting) dat de mandala voor deze persoon ook weer iets positiefs teweeg zal brengen. Misschien ook een aanzet om iets nieuws te beginnen. Of misschien levert het kijken naar de mandala voor deze persoon een goed gevoel op. Als het maar iets positiefs is!
Ik denk dan aan een klein steentje, dat in het water gegooid wordt. De ringen worden steeds groter totdat ze de oever bereiken, in feite een mandala uit de natuur.
Iets wat klein begint kan grote gevolgen hebben en ik hoop dan ook; hele goede!

Ik wens je veel plezier en inspiratie toe bij het bezoeken van mijn website. Voel je vrij om je vragen en/of opmerkingen te mailen aan mij.

I am Marian Severin.
I work in the air and live in Barendrecht, close to the wonderful town Rotterdam in the Netherlands.
I have started painting my mandalas in September 2001 and this website in February 2002.

I shall try to describe what mandalas mean to me and how I paint them. 
It started in 2001, when a very good friend of mine gave me a mandala as a present for my 40th birthday. It was drawn by Beika Kruid, who really makes fabulous birth and other mandalas. I immediately became enthusiastic and wanted to try it for myself. From Beika I bought two course books and started the same week. I am convinced that receiving a mandala brings something positive and for me it was the incentive to make them myself. This opened a new path of positive experiences and contacts.
I bought good paper, a pair of compasses etc. and started. Soon I realized pencils were not my method. I still had a number of canvasses and my own acrylic paint. Soon I was fascinated by this way of painting and happy with the results.

Making birth mandalas is an incredible fascinating process. I start from the middle and under one’s hands the painting unfolds. Just as if it creates itself sometimes. The result is a mandala which, until now, perfectly matches the person it’s made for.
Because birth mandalas are bound by numbers and their colors one has not really the freedom of choice. Hereby combinations occur of colors and forms which one would not chose normally. Funny thing is that the results are refreshing. Never thought I would experience a restriction as a freedom.
In my mandalas I try to incorporate at least one animal and one flower or a plant. In that way my mandalas are connected to nature and are brought to life. In choosing an animal I I trust on my intuition, which I try to follow during the whole process.  Like choosing music I think goes with the person and which will inspire me in this process of creating.
Often I fantasize the things myself, or let myself be inspired. For certain representations I need an example to copy e.g. a photo of a frog or an illustration of a flower (or one picked from the garden). Every mandala turns out to be unique just like the person itself. I often call them a blueprint of one’s soul.
When the mandala is finished I make a description based on numerology and the meaning of the used symbols. When the mandala is given to the possessor of the specific numbers I  hope (and expect) that the mandala will bring something positive.
Maybe also the beginning of something new or just a good feeling, as long as it is positive!
I think of a small stone thrown in the water; the rings become bigger as they reach the shore, actually a natural mandala. Something small can have big effects and I hope very good ones!

I hope you enjoy your visit and that it will inspire you. Feel free to mail me your comments and questions.